Zarządzenie Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów”, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacje dotyczące wykazu dyżurów wakacyjnych oraz zasady ich funkcjonowania, będą zamieszczane co roku do dnia 30 listopada na rok kolejny, na stronie internetowej www.glogow.pl, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Głogów oraz na stronach internetowych przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

§ 2. Wzór oświadczenia w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowi wniosek o przyjęcie dziecka w wieku od 3 do 5 lat na dyżur wakacyjny – Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wzór oświadczenia w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowi wniosek o przyjęcie dziecka w wieku 6 lat na dyżur wakacyjny – Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Wzór oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców
w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur – Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Głogowie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                              ……………………………………………….

                                                                                                    Prezydent Miasta Głogowa

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

 Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

 

§ 1. 1. Przedszkola publiczne zorganizowane w Głogowie funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

2. Przedszkola publiczne w Głogowie pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek.

3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego wyłącza się przedszkole w sytuacji, kiedy zaplanowany został remont, a zakres prac remontowych zagrażałby bezpieczeństwu dzieci.

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 uzgadniany jest z dyrektorami przedszkoli
i dyrektorami szkół do dnia 30 listopada każdego roku.

 

§ 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli publicznych podają do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli publicznych, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.

2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym.

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują
i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

4. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

5. Oddział przedszkolny nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę do momentu wyczerpania zaplanowanej liczby miejsc.

6. Czas pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego dyżurującego określa arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny.

 

§ 3. Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

1) rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki oddzielnie. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się
w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny;

2) wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur;

3) w uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany
w pkt 1.

 

§ 4. 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego, określone zostaną w Oświadczeniu w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3).

2. Brak wpłaty powoduje skreślenie z listy uczestnictwa w zajęciach.

 

§ 5. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w swojej placówce, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci
z placówki.

2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu lub szkole.

3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

 

§ 6. 1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych regulaminach obowiązujących w przedszkolu.

2. Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych wchodzą w życie z dniem wprowadzenia.

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….

zamieszkały/a   w  Głogowie  przy ulicy …………….……………..………………., legitymującym     się     dowodem     osobistym     seria ………nr…………………………. wydanym przez ……………………………………………………………….…………. zobowiązuję się do uiszczania opłat za pobyt mojego dziecka/i w Przedszkolu Publicznym Nr …………… w Głogowie

 

 

……………….……………..…………………ur.………………….….…w………………..…          

…………………………………………………ur…………….………..…w…………………..

 

 

Świadczenia te wykraczają poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i obejmują:

1) opiekę, wychowanie i edukację w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,- ( świadczenia niepłatne dla 6-l),

2) 3 posiłki dziennie (śniadanie, przekąskę, I danie obiadowe i drugie danie) podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

Oświadczam, że w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola tj. do 10 dnia każdego miesiąca, będę ponosił/a koszty związane z:

 

1) opłatą za wyżywienie dziecka, która wynosi …….. zł za każdy dzień pobytu w Przedszkolu.

 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego uiszczenia opłaty,  określonej w pkt 1 niniejszego oświadczenia.

 

1) opłata za wyżywienie na konto nr:  ………………………………………………..

 

 

Oświadczenie  dotyczy opłaty za wyżywienie w okresie  od  ………………….. do …………………, co oznacza możliwość egzekwowania opłat należności za ten okres po dacie ……………………. r.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Przedszkola, który akceptuję.

 

 

Oświadczenie sporządzono w dwóch egzemplarzach – z czego jeden dla Przedszkola Publicznego Nr ………….. w Głogowie.

 

           

…………………………………                                  ………………………….……………

                     Data                                                                                         Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów                           

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………….

zamieszkały/a   w  Głogowie  przy ulicy …………………..………………., legitymującym     się     dowodem     osobistym     nr……………………….. wydanym przez ………………………………………………. zobowiązuję się do uiszczania opłat za pobyt mojego dziecka/i w Przedszkolu Publicznym Nr …………….. w Głogowie

……………………..…………………ur.………………….….…w………………..…           

…………………………………………ur…………….………..…w…………………..

 

Świadczenia te wykraczają poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i obejmują:

1) opiekę, wychowanie i edukację w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,

2) 3 posiłki dziennie (śniadanie, przekąskę, I danie obiadowe i drugie danie) podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Oświadczam, że w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola będę ponosił/a koszty związane z:

1) pobytem mojego dziecka w przedszkolu w godzinach  ponad podstawę programową, których opłata wynosi …….. zł za każda rozpoczętą godzinę,

2) opłatą za wyżywienie dziecka, która wynosi …………. zł za każdy dzień pobytu w Przedszkolu,

3) pobytem mojego dziecka ponad godziny, w których przedszkole jest czynne, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez pracowników przedszkola.

 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego uiszczenia opłat określonych w pkt 1, 2, 3 niniejszego oświadczenia.

1) opłata za wyżywienie na konto nr:  ………………………………………….       

2) opłata za czas pobytu dziecka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego na konto nr: ………………………………………..

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że,  jeżeli opłata zostanie dokonana po upływie terminu określonego przez Dyrektora Przedszkola, to Przedszkole naliczy ustawowe odsetki za opóźnienie
w zapłacie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Przedszkola, który akceptuję.

Oświadczenie dotyczy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową oraz opłat za wyżywienie dzieci w okresie od  …………… r. do ………………. r, co oznacza  możliwość egzekwowania opłat należności za ten okres po dacie ……………………. r.

Oświadczenie sporządzono w dwóch egzemplarzach – z czego jeden dla Przedszkola Publicznego Nr …….. w Głogowie.

 

 

 

            …………………………………                                  ……… ………………….……………

                                   Data                                                                                           Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów                          

 

 

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a:

matka / opiekun prawny …………………………………………… legitymująca się dowodem osobistym seria nr ……………………….. wydanym przez ………………………………….

ojciec / opiekun prawny …………………………………………… legitymujący się dowodem osobistym seria nr ……………………….. wydanym przez ………………………………….

zamieszkały/a w Głogowie przy ulicy …………………..……………….,

oświadczam, iż nie korzystam z urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur przedszkolny w miesiącach wakacyjnych.

 

            …………………………………                                  ……… ………………….……………

                                   Data                                                                                           Podpis matki/ opiekuna prawnego

 

            …………………………………                                  ……… ………………….……………

                                   Data                                                                                           Podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że zgodnie z Art. 13:

a)      Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Przedszkole Publiczne Nr ………….. w Głogowie. ul. ………………….., 67-200 Głogów, tel. ……………,  e-mail: ……………………….

b)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

…………………………… tel. ……………………. lub adres e-mail:……………..

c)      Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego

d)     Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacja dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

e)      Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, ich ograniczeniu oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu danych osobowych
 

f)       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

g)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

 

 

……………………………………….                                                                        ……………………………………………

 

          Data                                                                                                                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów