W dniu  23.04.2020r. zostały udostępnione listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do poszczególnych placówek w systemie elektronicznej rekrutacji  „Formico”.

Rodzice (jeżeli umieścili adres e-mail w systemie przy składaniu podań) otrzymali  informację na adres e-mail. 

Jeśli Państwa dziecko zostało zakwalifikowane do naszego przedszkola, to w następnym etapie rekrutacji należy złożyć tzw. ,, potwierdzenie woli”–  czyli potwierdzić, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola od dnia 01.09.2020r. – Dopiero wtedy dziecko zostanie przyjęte!

Będziemy kontaktować się z Państwem:

Zarządzenie Nr 10/2020

Prezydenta Miasta

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 t.j.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.) zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§2.

Ustala się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Głogowa.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         ……………………………………………….

                                                                                               Prezydent Miasta Głogowa

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 02. 03. 2020 r. godz. 9:00do 23. 03. 2020 r. godz. 15:00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01. 03. 2020 r. godz. 9:00do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych03. 04. 2020 r. do godz. 15:00
4.Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy z placówkąod 14. 04. 2020 r. godz. 9:00do 28. 04. 2019 r. godz. 14:00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych05. 05. 2020 r. do godz. 15:00
6.Rekrutacja uzupełniającaod 01. 06. 2020 r. godz. 9:00do 31. 08. 2020 r. godz. 15:00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 14 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 10/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

Lp.KryteriumDokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriumLiczba punktów
Kryteria – I etap
1.Wielodzietność rodziny kandydata.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.25
2.Niepełnosprawność kandydata.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 t.j.).25
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.25
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.25
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.25
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.25
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą.Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 t.j.).25
Kryteria – II etap
8.Pozostawanie rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym.Oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej /uczących się lub studiujących w systemie dziennym.10
9.Zadeklarowanie przez rodziców/ rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin.Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola.6
10.Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.Oświadczenie rodziców /rodzica samotnie wychowującego /prawnych opiekunów kandydata o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.4
11.Zadeklarowanie przez rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o dacie urodzenia kandydata (do wglądu akt urodzenia).2

Dokumenty, o których mowa w punkcie od 2 do 7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

Dokumenty o których mowa w punkcie od 2 do 7 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia i deklaracje, o których mowa w punkcie 1 i w punkcie od 8 do 11 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zawarta jest w nich klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Uwaga – zmiana terminów i zasad składania wniosków rekrutacyjnych

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM TERMINARZEM ORAZ ZMIENIONYMI ZASADAMI NABORU DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

– nowy terminarz oraz zmienione zasady dostępne są w module rekrutacyjnym Formico – dostęp przez strony placówek lub przez stronę publiczną https://glogow.formico.pl/formico-parents/main.action

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 10 kwietnia br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

 1. Przedszkole Publiczne nr 1 – dyrektor@pp1.glogow.pl
 2. Przedszkole Publiczne nr 2 – pp2@www.glogow.pl
 3. Przedszkole Publiczne nr 3 – pp3@www.glogow.pl
 4. Przedszkole Publiczne nr 5 – pp5@www.glogow.pl
 5. Przedszkole Publiczne nr 6 – pp6@www.glogow.pl
 6. Przedszkole Publiczne nr 7 – pp7@www.glogow.pl
 7. Przedszkole Publiczne nr 9 – pp9@www.glogow.pl
 8. Przedszkole Publiczne nr 10 – pp10@www.glogow.pl
 9. Przedszkole Publiczne nr 15 – dyrektor@pp15.glogow.pl
 10. Przedszkole Publiczne nr 17 – dyrektor@pp17.glogow.pl
 11. Przedszkole Publiczne nr 19 – bajka@przedszkole19.glogow.pl
 12. Przedszkole Publiczne nr 20 – dyrektor@pp20.glogow.pl
 13. Przedszkole Publiczne nr 21 – dyrektor@pp21.glogow.pl
 14. Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić
poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !!!

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do przedszkola pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych
w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

Proszę  o zapoznanie się ze zmienionym terminarzem oraz nowymi zasadami składania wniosków rekrutacyjnych.

Gmina Miejska Głogów informuje, iż z dniem 23 marca 2020 r. system rekrutacji elektronicznej moduł Formico został otwarty dla dzieci, które w dniu 1 września 2020 r. ukończą nie mniej niż 2,5 roku (urodzonych pomiędzy 1 stycznia, a 1 marca 2018 r.). Pozostałe warunki rekrutacji pozostają bez zmian.

Zarządzenie Nr 33/2020

Prezydenta Miasta

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 t.j.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, ust 3 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.) zarządza się, co następuje:

 • 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 • 2.

Ustala się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 • 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 • 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Głogowa.

 • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        ……………………………………………….

                                                                                              Prezydent Miasta Głogowa

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 18 marca 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 02. 03. 2020 r. godz. 9:00do 10. 04. 2020 r. godz. 15:00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 02. 03. 2020 r. godz. 9:00do 16. 04. 2020 r. godz. 15:00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych23. 04. 2020 r. do godz. 15:00
4.Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy z placówkąod 24. 04. 2020 r. godz. 9:00do 12. 05. 2020 r. godz. 14:00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych22. 05. 2020 r. do godz. 15:00
6.Rekrutacja uzupełniającaod 01. 06. 2020 r. godz. 9:00do 31. 08. 2020 r. godz. 15:00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 24 kwietnia 2020 r. do 12 maja 2020 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 33/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 18 marca 2020 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

Lp.KryteriumDokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriumLiczba punktów
Kryteria – I etap
1.Wielodzietność rodziny kandydata.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.25
2.Niepełnosprawność kandydata.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 t.j.).25
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.25
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.25
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.25
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.25
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą.Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 t.j.).25
Kryteria – II etap
8.Pozostawanie rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym.Oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej /uczących się lub studiujących w systemie dziennym.10
9.Zadeklarowanie przez rodziców/ rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin.Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola.6
10.Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.Oświadczenie rodziców /rodzica samotnie wychowującego /prawnych opiekunów kandydata o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.4
11.Zadeklarowanie przez rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o dacie urodzenia kandydata (do wglądu akt urodzenia).2

Dokumenty, o których mowa w punkcie od 2 do 7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

Dokumenty o których mowa w punkcie od 2 do 7 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia i deklaracje, o których mowa w punkcie 1 i w punkcie od 8 do 11 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zawarta jest w nich klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń