ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA OD 6 MAJA NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki

1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 15.30.
2. Liczebność grup nie przekracza 12 dzieci.
3. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
4. Ograniczona ilość miejsc w przedszkolu.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

1. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.
2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
3. Pierwszeństwo przyjęcia do placówki dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania oraz realizujące zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
5. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta.
7. Dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do przedszkola przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
8. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą oraz dezynfekowane dłonie.
9. Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.
10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów
pochodzących z domu.
11. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci
zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów
niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.
12. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do podpisania:
– Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
-Oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
-Zgody na mierzenie temperatury dziecku.