Pracujemy w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

Lp.Nazwa programuAutor/autorzyNumer dopuszczenia
1.NASZE PRZEDSZKOLE Małgorzata KwaśniewskaWiesława Żaba- Żabińska  PP7-040-1-2017
2. KOCHAMY DOBREGO BOGAKomisja Wychowania katolickiego Konferencji Episkopatu PolskiGaudium PP7-040-2-2017 
 3. PROGRAM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO          My World Starter Rzepecka -Weiss GabrielaNowa EraPP7-040-4-2017
  4. SAMODZIELNE – WSZECHSTRONNE – SZCZĘŚLIWE
 Monika Chludzińska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk,
Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek
 

W przedszkolu odbywają się różne działania według koncepcji promocji zdrowia: występy, konkursy, teatrzyki. Należymy do sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowy styl życia. Nasi dobrze wykształceni, refleksyjni i twórczy nauczyciele osiągają wysokie efekty w pracy z dziećmi. Wysoki poziom umiejętności organizatorskich oraz postawa twórcza warunkują osiąganie sukcesów przez naszych wychowanków i ich pozytywne nastawienie do świata, który ich otacza. Realizacja treści zawartych w w/w programach gwarantuje doskonałe przygotowanie dzieci do wymagań współczesności.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 7 W GŁOGOWIE

 Wymagania edukacyjne dla dzieci 3 – letnich

I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

 Podaje swoje dane osobowe  , podejmuje próby wypowiadania się na temat swojej rodziny, podejmuje próby porozumiewania się z osobami dorosłymi i rówieśnikami ,grzecznie zwraca się do innych, zna zasady ustalone w przedszkolu, jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych. uzasadnia swoje postępowanie,wyraża swoje emocje.podejmuje próbę pokonywania trudności,podejmuje próbę określenia wartości np. dobra, zła, piękna itp.,porządkuje zabawki, wie jak należy zachować się na uroczystościach oraz podczas przedstawień teatralnych.

II. AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

 Wykazuje wrażliwość słuchową na dźwięki i odgłosy pochodzące z najbliższego otoczenia, podejmuje próby uważnego słuchania, np. rozmówcy, opowiadań, bajek,podejmuje próby posługiwania się mową dla wyrażenia swoich myśli i potrzeb w codziennych sytuacjach, stosuje pozawerbalne środki wyrazu w toku komunikowania się z innymi, podejmuje próby recytowania krótkich wierszy,korzysta z książek i czasopism dla dzieci, patrzy uważnie i dostrzega elementy z otoczenia oraz na obrazkach.

III. AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA

 Samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami, podejmuje próby wypowiadania się o swoich zainteresowaniach. korzysta w zabawach z pomysłów innych dzieci, wykorzystuje wszystkie zmysły w poznawaniu otaczającej rzeczywistości, zna proste rymowanki, wiersze, piosenki, potrafi odtworzyć je z pamięci,uczestniczy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych koncentrując uwagę przez krótki czas,podejmuje próby rozwiązywania zagadek,dostrzega zależność między przyczyną a skutkiem,rozpoznaje nazywa podstawowe części ciała, określa położenie przedmiotów w przestrzeni w stosunku do własnej osoby,prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi (w zakresie 5 ), wykorzystuje w zabawie figury geometryczne,dokonuje porównania wielkości, długości i ciężkości, nazywa podstawowe zjawiska atmosferyczne, rozpoznaje i nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny, rozpoznaje niektóre zwierzęta niedostępne w obserwacji bezpośredniej, zna podstawowe zasady ochrony środowiska,dostrzega różnice w wyglądzie człowieka,zna i nazywa podstawowe części ciała człowieka.

IV. AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Chętnie słucha różnych rodzajów muzyki, uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych, wyraża swoje emocje podczas śpiewu oraz gry na poznanych instrumentach(bębenek, tamburyno, dostrzega zmiany tempa i dynamiki utworów,podejmuje działalność  plastyczno -konstrukcyjną (rysuje, lepi, wycina ze wsparcie nauczyciela), wyraża własne refleksje na temat obejrzanych przedstawień teatralnych, podejmuje próby udziału w organizowanych krótkich scenkach teatralnych ,uczestniczy w zabawach konstrukcyjno- technicznych,interesuje się wybranymi urządzeniami technicznymi.

 V. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

 Uczestniczy w zajęciach ruchowych, grach i zabawach w sali i na placu zabaw, w miarę swoich możliwości jest sprawne ruchowo, przejawia potrzebę odpoczynku kiedy jest zmęczone, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia oraz dbałości o zdrowie, wie gdzie można się bezpiecznie bawić a gdzie nie, zna podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,dostrzega związek między chorobą a obowiązkiem leczenia, wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych.

 Wymagania edukacyjne dla dzieci 4-letnich

I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

 Podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres),wypowiada się na temat swojej rodziny, porozumiewa się z dorosłymi, rówieśnikami – grzecznie zwraca się do innych,przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych i podejmuje próby samodzielnego działania, porządkuje i odkłada zabawki na wyznaczone miejsce.Wyraża swoje emocje i próbuje je nazywać, dostrzega odrębności innych względem siebie.Podejmuje próby działania zbiorowego. Zna nazwę miejscowości, w której mieszka. Próbuje pokonywać trudności oraz radzić z porażkami i stresem. Określa wartości, np. dobra, piękna, zła.Próbuje uzasadniać swoje postępowania.

II. AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

 Wykazuje wrażliwość słuchową na dźwięki i odgłosy pochodzące z otoczenia, rozpoznaje i nazywa je. Słucha rozmówcy, opowiadań i bajek.Wypowiada wyrazy, podejmuje próby prawidłowej artykulacji głosek.Recytuje z pamięci krótkie wiersze. Patrzy uważnie i dostrzega elementy z otoczenia oraz przedstawione na obrazkach. Korzysta z książek i czasopism dla dzieci.Rozumie znaczenie prostych znaków i symboli graficznych. Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową. Nabywa sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową poprzez , np.rysowanie, lepienie, wycinanie.

III. AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA

 Korzysta w zabawach z pomysłów innych dzieci. Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafiodtworzyć je z pamięci.Uczestniczy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych koncentrując uwagę na krótkiczas, poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania. Dostrzega zależność między skutkiem, a przyczyną. Rozpoznaje i nazywa części ciała.Liczy, używając liczebników głównych i podejmuje próby posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Wykorzystuje w zabawach figury geometryczne. Dokonuje porównywania wysokości, wielkości, długości i ciężkości.Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa. Rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny.Dostrzega główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność ochrony przyrody.

IV. AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA

 Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych. Wyraża swoje potrzeby, emocje podczas śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach,np. bębenek, tamburyna, trójkąt, kołatka. Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego,wyraża je. Chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną, w której przejawia swoje upodobania Przegląda książki i czasopisma dziecięce.Wie, jak zachować się na uroczystościach, podczas przedstawień teatralnych. Podejmuje próby udziału w organizowaniu krótkich przedstawień teatralnych.Posługuje się mową, gestem i mimiką.Aktywnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych.

 V. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA

 Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w sali oraz na placu przedszkolnym – przestrzega ustalonych zasad. Dostrzega różnice w wyglądzie człowieka, zna podstawowe części ciała. Wykazuje potrzeby ruchu. Jest sprawne ruchowo w miarę swoich możliwości. Zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i dbałości o własne zdrowie. Wie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. Zna podstawowe zasady ruchu drogowego.Zauważa problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.

Wymagania edukacyjne dla dzieci 5,6-letnich

 I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Podaje swoje dane osobowe (imię , nazwisko i adres zamieszkania, wie komu należy podać takie informacje ),swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny ,swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami, grzecznie zwraca się do innych, przestrzega zasad ustalonych w przedszkolu(kontrakt), oraz w trakcie wycieczek  i spacerów jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności utrzymuje porządek w swoim otoczeniu wykazuje inicjatywę i aktywność w działaniu. uzasadnia swoje postępowanie i przewiduje skutki swoich zachowań, rozpoznaje, nazywa i wyraża swoje emocje, w miarę samodzielności radzi sobie w sytuacjach życiowych, umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem,określa wartości na zasadzie przeciwieństw, np. dobro-zło, piękno-brzydota itp.,próbuje uzasadnić swoje uczucia,określa odrębność innych względem siebie, akceptuje potrzeby dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych  wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom ,wychowującym się w trudniejszych warunkach, jest zdolne do kompromisów, chętnie podejmuje działania zbiorowe, stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych, wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie, wszechświecie.

II. AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

 Przejawia wrażliwość słuchową,uważnie słucha np. rozmówcy, opowiadań, baśni i rozmawia o nich ,stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym,fleksyjnym i składniowym, swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach,mówi niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji, w toku komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu, recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty, mówiąc przejawia postawę twórczą(swoista intonacja, wykonanie, interpretacja), chętnie korzysta z książek i czasopism dla dzieci, zna nazwiska wybranych autorów i tytuły wybranych pozycji klasycznej literatury  dziecięcej,układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej fonematycznej, przejawia wrażliwość wzrokową, interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania, dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania, potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru.

 III. AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA

 Samodzielnie inicjuje i organizuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami, twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach, chętnie mówi o swoich zainteresowaniach, korzysta w zabawach z pomysłów innych dzieci, wykorzystuje poszczególne zmysły w poznawaniu otaczającej rzeczywistości, odtwarza z pamięci proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego w skupieniu słucha muzykę, w tym także muzyki poważnej, dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego,wyraża je pląsając i tańcząc chętnie podejmuje działalność plastyczno – konstrukcyjną, w której przejawiaswoje upodobania ,umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych w postaci prostych,kompozycji form konstrukcyjnych , wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą ( także architekturą zieleni i architekturą wnętrz )przejawia w miarę swoich możliwości zainteresowanie tradycjami i obrzędami  ludowymi ze swojego regionu wyraża własne refleksje na temat obejrzanych przedstawień teatralnych , korzysta z literatury i czasopism dziecięcych ogrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami, przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej, wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, przedstawieniach teatralnych, wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycję z różnorodnych materiałów, np. przyrodniczych, ma poczucia sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonywanej pracy, interesuje się urządzeniami technicznymi; próbuje, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 V. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA

 Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w sali i na placu, przedszkolnych, przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa, rozumie potrzeby ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, jest sprawny ruchowo lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych, wymienia różnice w wyglądzie człowieka, nazywa części ciała, sygnalizuje nauczycielowi złe samopoczucie oraz potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone, zna zasady dbałości o zdrowie i przestrzega ich, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia, próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu, gdzie może się bezpiecznie bawić, a gdzie nie  wie jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić, bezpiecznie porusza się po drogach, przestrzega podstawowych zasad ruchu drogowego, zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich ,wie co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka, ma świadomość, że przyjmowanie leków i zastrzyków jest konieczne