Dyżury wakacyjne 2021
  • Rodzice składają Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie wypełnionej Karty wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola  ( pp7@www.glogow.plod dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia  kartę zapisu do każdej placówki oddzielnie.
  •  Wraz z kartą zapisu o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur;
  • W uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż we wskazanym terminie,
  • Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym,
  • złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,
  • oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód.    Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego, określone zostaną w Oświadczeniu w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

Klauzula informacyjna RODO

Karta zapisu dziecka

Po zakończeniu rekrutacji…