Przedszkole Publiczne Nr 7 w Głogowie ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci symbolu graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki. Konkurs skierowany jest do dzieci, rodziców oraz przyjaciół Przedszkola.

Organizator:    Przedszkole Publiczne Nr 7 w Głogowie

Cele  konkursu:

-Wyłonienie najlepszego symbolu graficznego LOGO Przedszkola.

-Rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej dzieci, ich rodziców oraz przyjaciół Przedszkola.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem, dostępnym na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola Publicznego Nr7 w Głogowie 

 

    I.Organizator i przedmiot konkursu

Dyrektor  Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci symbolu graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki.

Wybrane logo będzie przeznaczone do celów:

– identyfikacyjnych

– korespondencyjnych

– promocyjnych

 Koordynator:  Agnieszka Janik i Marcela Orczyk

II.Czas trwania: 03.02.2020r. – 15.03.2020r.

 1. Założenia ogólne 
 2. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.
 4. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 
 5. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt. 
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci, które uczęszczają do przedszkola oraz ich rodzice/prawni opiekunowie, jak również sympatycy przedszkola.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 7w Głogowie.
 3. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
 4. Projekt może być wykonany dowolną ręczną techniką plastyczną lub komputerową.
 5. Logo ma być symbolem mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm przedstawionym na formacie A4.
 6. Na konkurs uczestnik przygotowuje jeden projekt.
 7. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

– być czytelne i łatwe do zapamiętania,

– być łatwo identyfikowane z naszym przedszkolem,

– może zawierać nazwę przedszkola

 IV.    Miejsce i termin składania projektów

 1. Projekty należy składać w estetycznej formie, w zaklejonej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na LOGO Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie” do dnia 15 marca 2020r. w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Głogowie .
 1. Kopertę na odwrocie należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka jego rodzica (opiekuna prawnego) lub zamieścić dane sympatyka przedszkola. Na kopercie winno znaleźć się również oświadczenie autora  o brzmieniu: „Oświadczam, że projekt jest moją autorską własnością i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie przez Organizatora konkursu.” 
 2. Płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany należy również włożyć do koperty  i opisać tak jak powyżej.
 3. Projekty, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 4. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          V.  Kryteria oceny projektów
 1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

      –  oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

      –  czytelność i funkcjonalność projektu,

      –  estetyka wykonania projektu.

 1. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa w składzie:

       – dyrektor  Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie,

       – 1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

       – 1 przedstawiciel Rady Rodziców,

       – 1 pracownik niepedagogiczny przedszkola

       – 2 dzieci

       – 1 przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Głogowie

 1.  Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
 2.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. Symbol – LOGO będzie wykorzystywane na plakatach, papierze firmowym, koszulkach i innych drukach używanych przez Przedszkole Publiczne Nr 7 w Głogowie.

VI. Terminarz

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 3 lutego 2020r.
 2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora ( Przedszkole Publiczne Nr 7) do dnia 15 marca 2020r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2020r.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie. Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefonicznie         lub pisemnie o przyznaniu nagrody.

 1. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody, zostanie zorganizowana wystawa,   prezentująca wszystkie prace.

Uwaga, każdy uczestnik konkursu dołącza do projektu zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą można otrzymać w placówce.

 

 

)