Nasza placówka bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”, którego organizatorem jest Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu autorstwa Pauliny Marcysiak (pomysłodawczyni, koordynatorka), Magdaleny  Wojdan (współautorka),  Mariusza Berkowskiego (współautor) oraz Agnieszki Raźnej – Kubiak (współautorka).

Cele projektu:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Dzięki realizacji projektu:  

  • Wprowadzamy dzieci w świat wartości, wskazujemy wzorce postępowania i budujemy relacje społeczne, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi dzieci;
  • Formujemy u dzieci poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
  • Ukierunkowujemy dzieci ku wartościom.

Przegląd Piosenki Jesiennej to pierwsze z realizowanych zadań w ramach projektu- W KRAINIE MUZ.