Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki

Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 16 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00

 musi udać się do tej placówki i potwierdzić wolę umieszczenia   w niej dziecka poprzez podpisanie umowy.

Niepodpisanie umowy/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki    

w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne   z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym